Ochrana osobních údajů

Ing. Karel Kužela, IČO: 68019572, se sídlem Dolní Lhota 135, 763 23 Lhota u Luhačovic, provozovna Home_Office®, areál Svit budova č. 42, J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín, zapsána v živnostenském rejstříku Městské úřadu v Luhačovicích pod ev. č. 370504-2386-01 (dále jako Home_Office® ), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů firmou Home_Office® a shop.homeofficecz.cz

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz  zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz  zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s  ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje Home_Office® a shop.homeofficecz.cz shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace), tyto informace získáváme od zákazníku přímo například skrze registrační formulář.

Automaticky jsou zaznamenávány různé informace o tom, jakým způsobem jsou používány služby firmy Home_Office® a shop.homeofficecz.cz,  k čemuž jsou využity například soubory cookies. Tyto mimo jiné umožňují analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat služby firmy Home_Office® a shop.homeofficecz.cz. Tyto data jsou anonymní.

Základní účely zpracování osobních údajů firmy Home_Office® a shop.homeofficecz.cz jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace) a závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.

  • účetní a daňové účely
  • přímý marketing (informační, produktové, e-mailingové kampaně) firmy Home_Office® a shop.homeofficecz.cz
  • vedení zákaznické evidence

Rozsah zpracování osobních údajů firmy Home_Office® a shop.homeofficecz.cz

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
  • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa

 

Zpracovatelé a příjemci:

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je firmou Home_Office® a shop.homeofficecz.cz technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že firma Home_Office® a shop.homeofficecz.cz provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat firmu Home_Office® a shop.homeofficecz.cz o vysvětlení
  • požadovat, aby firma Home_Office® a shop.homeofficecz.cz nebo jeho smluvní zpracovatelé odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Home_Office® a shop.homeofficecz.cz a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Ve Zlíně 16.5.2018